הקוראן – The Quran: תרגום לעברית של משמעות הפסוקים שלו – Hebrew translation of the meaning of its verses (Hebrew Edition)


Price: [price_with_discount]
(as of [price_update_date] – Details)


[ad_1]

English description below.

הקוראן הוא הטקסט המקודש של האיסלאם. עבור מוסלמים זו המלה של האל האחד. התגלה הקוראן לנביא האחרון שליח מוחמד (محمد) משנת 610 ועד מותו בשנת 632 על ידי המלאך גבריאל (جبريل).

על פי הקוראן, אלוהים קיים והוא ייחודי והוא מחברם של כל ספרי הקודש של שלוש הדתות המונותאיסטיות שהם האיסלאם, הנצרות, ו יהדות. בכך חשף את הבשורה לנביא הלפני אחרון וישוע ואת התורה בפני משה הנביא. אנו קוראים כך בפסוק 3 סורה 3: “הוא זה ששלח אותך (צעד אחר צעד), למען האמת, את הספר, המאשר מי הלך לפניה; והוא שלח את החוק (של משה) ואת הבשורה. מדריך לאנושות. “

עם זאת, האסלאם רואה כי למעט הקוראן, כל הספרים הקדושים זייפו על ידי האדם. פסוק 75 סורה 2 הולך לכיוון זה: “ובכן, האם אתה מקווה [מוסלמים] שאנשים כאלה [היהודים] ישתפו את אמונך? בעוד קבוצה מהם; לאחר ששמעו והבינו את דבר אללה, ביודעין זייף אותו.. ”

ככל שההשפעה של האיסלאם גדלה ומתפשטת על כדור הארץ, לתרגום הקוראן יש חשיבות מהותית בהצגת והסבר האסלאם לכל מי שמעוניין.

עבודה זו היא תרגום עברי למשמעות הפסוקים הקוראניים שנעשו על ידי מאני אלקורן.

English description:

The Holy Qur’an (also known as The Koran) is the sacred book of Islam. For Muslims, it is the word of the one God. The Qur’an was revealed to the last prophet and messenger Muḥammad (محمد) from the year 610 until his death in 632 by the angel Gabriel (جبريل).

According to the Qur’an, God exists and is unique, and He is the author of all the sacred books of the three monotheistic religions that are Islam, Christianity, and Judaism. He thus revealed the Gospel to the penultimate prophet Jesus and the Torah to the prophet Moses. We read thus in verse 3 of sura 3: “It is He Who sent down to thee (step by step), in truth, the Book, confirming what went before it; and He sent down the Law (of Moses) and the Gospel (of Jesus) before this, as a guide to mankind”.

However, Islam considers that, with the exception of the Quran, all the holy Books have been falsified by man. Verse 75 of Sura 2 goes in this direction: “Well, do you hope [Muslims] that such people [the Jews] will share your faith with you? while a group of them; after having heard and understood the word of Allah, knowingly falsified it.”

As the influence of Islam grows and spreads to the world, translating the Qur’an is of fundamental importance in order to introduce and explain Islam to anyone interested.

This present work is a translation into Hebrew of the meaning of the verses of the Koran made by מעאני אלקוראן.

[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *